เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

ขอบเขต

วารสารสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ จะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ

 1. ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
 2. ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

คณะผู้จัดทำวารสารฯ

ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

บรรณาธิการ

 • ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ

กองบรรณาธิการ

 • ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Dr.Paul Chambers - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Asst. Dr.Katsuyuki Takahashi - มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สิริยา รัตนช่วย - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนขำ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน - มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี - มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ดร.กานต์ บุณยะกาญจน - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดร.ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ดร.สติธร ธนานิธิโชติ - สถาบันพระปกเกล้า
 • Prof. Dr.Volker Grabowsky - University of Hamburg
 • Prof. Dr.Werner Bonefeld - University of York