เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ