เกี่ยวกับเรา

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ

  1. ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
  2. ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม