เกี่ยวกับเรา

ขอบเขต

วารสารสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ จะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น