รูปแบบและรายละเอียดต้นฉบับ

รายละเอียดต้นฉบับ

  1. ต้องระบุชื่อบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ขนาดความยาวของเนื้อหารวมอ้างอิงไม่ควรเกิน 30 หน้า (หรือ 8,000 คำในกรณีบทความภาษาอังกฤษ) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word (กรุณาใช้ฟอนต์ Browallia New, ขนาด 16 points และใช้ตัวเลขอารบิก)
  3. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระหว่าง 100-150 คำ) คำสำคัญไม่เกิน 5 คำ และประวัติผู้เขียน (ไม่เกิน 100 คำ)
  4. การเขียนอ้างอิงให้ใช้แบบแทรกในเนื้อหา (parenthetical in-text citation) และใช้รูปแบบนาม-ปี (author-date formatting) ตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 15 ของ The Chicago Manual of Style, 17th edition (Chicago: University of Chicago Press, 2017) หรือ www.chicagomanualofstyle.org โดยให้ระบุเฉพาะนามสกุลในกรณีเอกสารที่เขียนโดยชาวต่างชาติ และระบุเฉพาะชื่อในกรณีเอกสารที่เขียนโดยชาวไทย ยกเว้นกรณีที่มีเอกสารของผู้เขียนชื่อเดียวกันซ้ำในรายการอ้างอิง ทั้งนี้อาจดูตัวอย่างการอ้างอิงได้จาก The Journal of Asian Studies ของสมาคมเอเชียศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (Association for Asian Studies - AAS) ดังที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เค็มบริดจ์ www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies
  5. ในกรณีที่บทความมีการถอดเสียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ให้ผู้เขียนยึดหลักเกณฑ์การถอดเสียงจากราชบัณฑิตยสถาน
  6. รูปภาพ ตาราง และแผนภูมิ ให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพ (bitmap, png, jpg) แยกต่างหาก เพื่อคุณภาพของภาพในการพิมพ์ ควรมีค่าความละเอียด 300 DPI หรือ ความละเอียดขั้นต่ำ 1024x768 (786,432 px) โดยแยกบันทึกไฟล์ ที่เป็นคำอธิบาย (caption) ของแต่ละภาพออกมาต่างหาก
  7. รูปภาพ ตาราง และแผนภูมิ ที่ใช้ประกอบในบทความ ต้องเป็นภาพที่ผู้เขียนบทความสร้างสรรค์ขึ้นเอง หรือเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ การนำรูปภาพ ตาราง แผนภูมิมาใช้โดยการอ้างอิง หรือมีลิขสิทธิ์ ต้องมีเอกสารอนุญาตการใช้ชิ้นงานดังกล่าวเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ประกอบด้วย
  8. ในการเขียนอ้างอิงภาษาไทย ให้ผู้เขียนแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยแยกออกมาต่อท้ายกับของการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และเรียงตามตัวอักษรตามหลักบรรณานุกรมปกติ (ดูตัวอย่างได้จาก วารสารฯ ฉบับที่ 13.2 หรือ 14.1)
  9. ผู้ส่งบทความ ไม่ต้อง ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในต้นฉบับบทความ แต่ให้กรอกข้อมูลผู้แต่งบทความไว้ในระบบส่งบทความออนไลน์แทน