รูปแบบและรายละเอียดต้นฉบับ

Peer Review Process

บทความทุกชิ้นที่ทางกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับ ไม่ว่าจากช่องทางในการส่งบทความออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ จะถูกคัดกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการภายในที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ ก่อนจะเสนอเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่ออ่านทบทวน ในกรณีที่บทความเป็นภาษาต่างประเทศหรือมีความเฉพาะทางจะเสนอเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เพื่ออ่านทบทวนทั้งตัวเนื้อหา และการใช้ภาษาต่างประเทศ

ในกรณีที่บทความถูกส่งจากคณาจารย์ภายในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางกองบรรณาธิการจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเท่านั้น

Pre Review Process