ร่องรอยของแนวคิดสัญญาประชาคมก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 17

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับร่องรอยของแนวคิดสัญญาประชาคมในโลกตะวันตกตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงก่อนศตวรรษที่ 17 สำหรับวิธีการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยผู้วิจัยได้พิจารณาจากเอกสารชั้นต้นอันได้แก่ งานของนักคิดคนต่างๆที่มีร่องรอยหรือมีการกล่าวถึงแนวคิดสัญญาประชาคม รวมทั้งเอกสารชั้นรองที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่อดีตจนก่อนถึงศตวรรษที่ 17 แนวคิดสัญญาประชาคมได้ปรากฏร่องรอยมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณโดยบางส่วนปรากฏอยู่ในแนวคิดของพวกโซฟิสต์บางคนและบางส่วนในงานของเพลโต อริสโตเติ้ล ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคโรมันก็ยังปรากฏร่องรอยของแนวคิดสัญญาประชาคมในลักษณะที่นักคิดในยุคโรมันได้อธิบายว่าผู้ปกครองมาจากการที่ประชาชนหรือพลเมืองยินยอมยกอำนาจให้ อย่างไรก็ดี แนวคิดสัญญาประชาคมได้ปรากฏร่องรอยพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้นในสมัยยุคกลางของยุโรปจนกระทั่งถึงช่วงศตวรรษที่ 16 โดยแนวคิดสัญญาประชาคมในช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาของแนวคิดสัญญาประชาคมในยุคสมัยใหม่ที่จะกลายมาเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 17และ 18

คำสำคัญ : ทฤษฎีสัญญาประชาคม, สัญญาในการก่อตั้งสังคม , สัญญาในการก่อตั้งการปกครอง, ร่องรอยทางความคิด

Abstract

The aim of this article is to study the traces of the ideas of Social Contract in the western world before the 17th

century. This study employs documentary research method, in which the author examines texts that deal with some traces of Social Contract as primary sources. At the same time, some secondary documents are also included in the study. Overall, the results from this study show that there are many traces of social contract which can be traced back to the Ancient Greek era. It could be seen in the works of some Sophist thinkers as well as in some works of Plato, Aristotle. The traces of Social Contract also appears in the Roman era in which thinkers described it as a Contract of Government where the people are willing to bestow their consent to the government. However, the Social Contract as a concept had structurally developed in the Medieval Europe until the 16th century. This concept becomes an important foundation that develop into what we know as modern Social Contract theory that became popular and widespread in the 17th and the 18th century.

 

Keywords : Social Contract theory, Contract of Society , Contract of Government, Traces.

Download .pdf 145

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2561

ISSN: 1686-9192