บททดลองเสนอ: ร่องรอยความคิดของมาคิอาเวลลีในสาธารณรัฐดัตช์ และความเป็นไปได้ในการรับรู้ของวันวลิต

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

บททดลองเสนอชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับร่องรอยของแนวคิดเกี่ยวกับมาคิอาเวลลีในสาธารณรัฐดัตช์ในช่วงเวลาของวันวลิตและเชื่อมโยงของกับบริบทของวันวลิต ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าร่องรอยแนวคิดเกี่ยวกับมาคิอาเวลลีในสาธารณรัฐดัตช์อาจจำแนกออกได้เป็นสามส่วนได้แก่ 1) บริบททางสังคมการเมือง 2)บริบทในโลกการศึกษาทางวิชาการ 3)และความนิยมที่เกิดขึ้นทั่วไป โดยสรุปผลลัพธืจากศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีร่องรอยจำนวนมากในบริบทของวันวลิตที่สามารถสืบสาวไปหาแนวคิดของมาคิอาเวลลี

คำสำคัญ : ประวัติความคิดทางการเมือง, นิโคโล มาคิอาเวลลี, วันวลิต, สาธารณรัฐดัตช์

Abstract

The aim of this introductory essay is to study the traces of the ideas of Machiavelli in the Dutch republic during Van Vliet time and try to assimilate them to Van Vliet context. The study shows that the traces of the ideas of Machiavelli in the Dutch republic context can be divided into 3 parts: 1) political context 2) academic context 3) popularization context. Overall, the results from this study show that there are many traces of Van Vliet context which can be traced back to Machiavelli ideas.

 

Keywords : History of Political Thought, Nicolo Machiavelli, Van Vliet, Dutch republic

Download .pdf 92

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2561

ISSN: 1686-9192