จากการผลิตและการบริโภค สู่ การผลิตในการบริโภค: แง่มุมบางประการว่าด้วยการอุปมาและการขูดรีด ในยุคดิจิทัล

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ต้องการที่จะถกเถียงถึงข้อจำกัดของรูปแบบการอุปมาแบบเส้นตรง การอุปมาที่ไม่สามารถอธิบายการไหลเวียนของสินในโลกที่กำลังกลายเป็นดิจิทัลได้ เนื่องจากเป็นการมองที่แยกขาดกระบวนการต่าง ๆ ออกจากกัน โดยที่ในสภาพการกลายเป็นดิจิทัลนั้น กระบวนการผลิต การบริโภคก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้อย่างเด็ดขาด บทความนี้จึงเสนอถึงการอุปมาแบบวัฏจักรและเครือข่ายที่แสดงให้เห็นถึงการทับซ้อนกันของกระบวนการต่าง ๆ ได้ และเสริมด้วยการชี้ให้เห็นถึงข้อควรระวังที่มาพร้อมการอุปมาแบบนี้ที่มักละเลยมิติของการขูดรีดด้วยเช่นกัน

 

คำสำคัญ : การอุปมา การขูดรีด แรงงานดิจิทัล

Abstract

This article would like to present the arguments about a restriction of Linear metaphor. The metaphor is not able to explain a production flow in the world that will become to digital because that is separation processes perspective. In the state of being digitized, production process and consumption are cant absolutely separate. This article would like to present about metaphor cycle and network that show the intersection of processes and point to the cautions that come along with this metaphor that often neglects dimension of exploitation.

 

Keywords : metaphor, exploitation, digital labour

Download .pdf 97

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2561

ISSN: 1686-9192