แรงงานข้ามชาติในฐานะพลเมืองทางเศรษฐกิจ: อุปสรรคของการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในพื้นที่แม่สอด

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจระบบการจัดสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก โดยมุ่งตอบคำถามว่าอะไรคืออุปสรรคและข้อจำกัดของแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ในเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ในแม่สอดเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐอันเนื่องมาจากข้อจำกัด 3 ประการ คือ 1) ความยุ่งยากของการจดทะเบียนตามกฎหมายของแรงงานส่งผลให้แรงงานข้ามชาติส่วนมากเลือกไม่เข้าสู่การจดทะเบียนตามกฎหมายกับรัฐ และทำให้พวกเขาเข้าไม่ถึงการให้บริการของรัฐไทยในพื้นที่แม่สอด 2) แนวคิดว่าด้วยการจัดสวัสดิการของรัฐไทยผูกโยงอยู่กับการที่แรงงานต้องมีนายจ้าง ส่งผลให้เมื่อแรงงานที่ต่อให้เข้าเมืองแบบถูกกฎหมายเปลี่ยนแปลงนายจ้างแล้ว พวกเขาจะหลุดจากสถานะที่ถูกกฎหมายซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ และ 3) แนวทางของการให้สวัสดิการของรัฐไทยมุ่งเน้นที่ความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งขัดแย้งกับลักษณะของวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แม่สอดที่เข้ามาทำงานในลักษณะที่เป็นครอบครัว ข้อเสนอก็คือเพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของรัฐมากขึ้น รัฐไทยต้องขยายความหมายของ “งาน” ให้กว้างขวางครอบคลุมงานนอกระบบที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น รัฐไทยต้องลดปัญหาความยุ่งยากของการจดทะเบียนตามกฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ ภายใต้การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ รัฐไทยต้องยอมรับนิยามของ “พลเมือง” ที่กว้างขึ้น โดยครอบคลุมหน่วยทางสังคมในระดับครอบครัว ไม่ใช่มุ่งเน้นการให้สวัสดิการเฉพาะปัจเจกบุคคล ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของการผูกสวัสดิการไว้กับค่าแรง ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการสถานการณ์แรงงานในภูมิภาค

 

 

คำสำคัญ : แรงงานข้ามชาติ, แม่สอด, สวัสดิการ, ความเป็นพลเมือง

Abstract

This research article aims to understand the migrant welfare system in Mae Sot area, Tak province, by focusing on the barriers and limitations of migrants in accessing welfare from the bottom-up approach. Migrant workers in Mae Sot find difficulties to access to the social welfare provided by Thai state due to three major limitations: 1) the governments registration procedure is too complicated, costly and changing due to the instability of national politics. As a result, most of migrants in Mae Sot are not willing to register to the system that they do not understand and unable to pay.; 2) the concept of welfare in Thailand is tied to the fact that labor must have an employer. As a result, when legally migrant workers change employers or become a worker in informal job, they will fall out of legal status, which is a prerequisite for access to state welfare.; and 3) the way in which the social welfare of the Thai state is focused on being an individual. This conflicts with the actual characteristics of migrant workers in Mae Sot who come to work as family members. In order to deal with the limitation, Thai government has to broaden the meaning of "work" to cover more informal work. Thailand must reduce the difficulty of legal registration. And most importantly, under economic liberalization The Thai state must accept the definition of a broader "citizenship" by covering the social unit at the family level. Not only focusing on individual welfare. The concept of social welfare bonding with wages is no more consistent with the regional labor situation.

 

Keywords : migrant workers, Mae Sot, social welfare, citizenship

Download .pdf 119

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2561

ISSN: 1686-9192