เกษตรกรอินทรีย์ภายใต้พื้นที่แห่งอำนาจของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในสังคมสมัยใหม่

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอประเด็นการวิพากษ์ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้า โดยมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกลไกของการสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการควบคุมกระบวนการผลิตกับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรต้องกำกับความคิดและวิธีการทำการเกษตรของตนเองอย่างเข้มข้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นเกษตรกรอินทรีย์ที่ดี ผ่านการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณมาก และปลอดภัยจากสารเคมี มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จึงมีฐานะเป็นปฏิบัติการทางอำนาจ ภายใต้ระบอบแห่งความจริงที่กำหนดให้เกษตรกรอินทรีย์ต้องเชื่อฟังและจำนน จนท้ายที่สุดปฏิบัติการทางอำนาจนี้ก็แทรกซึมเข้าสู่จิตใจและจิตวิญญาณของเกษตรกร ทำให้ร่างกายเกษตรกรอินทรีย์กลายเป็นพื้นที่ภายใต้อำนาจทางวินัยที่พร้อมจะควบคุมตนเองอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรอินทรีย์ที่สมบูรณ์แบบ ท้ายที่สุดบทความชิ้นนี้ พยายามที่จะเสนอทางออกเกี่ยวกับการเป็นเกษตรกรอินทรีย์ที่สามารถรู้เท่าทันอำนาจ ความรู้ และความจริง ในฐานะเกษตรกรอินทรีย์ผู้รู้คิด ซึ่งสามารถตั้งคำถามและเจรจาต่อรองกับมาตรฐานหรือผู้เชี่ยวชาญ อันจะนำไปสู่การออกแบบวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างมีอิสระ และสร้างทางเลือกในความเป็นอินทรีย์ของตนเอง

 

คำสำคัญ : เกษตรกรอินทรีย์, อำนาจ, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, สังคมสมัยใหม่

Abstract

This article presents the critical issues of the organic farming system for trade. The organic farming standard is the mechanism by which power relationships are established to control farmers in the production process. The farmers have to control their thoughts and methods of farming intensely to achieve the goal of being a good organic farmer through the production of high quality, high volume and safe from chemicals. The organic farming standard is a practice of power under the regime of truth that led to the requirement for organic farmers to obey and surrender. Finally, this practice of power penetrates into the minds and soul of farmers The body of farmers become the space under disciplinary power who control yourself intensely for space and time to be named as a perfect organic farmer. Finally, this article tries to provide an outlet for modern organic farmers to literacy in the power, knowledge and truth as organic farmers who can be questioned and negotiated with a standard or expert to design their organic way of life by freely and make a choice in their own organic.

Keywords : Organic Farmer, Power, Organic Farming Standards, Modern Society

Download .pdf 102

ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2561

ISSN: 1686-9192