อันเนื่องมาจากความสำคัญของอัตตาในสังคมวิทยา

ปีที่ 15 (2562) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

ในบทความทางวิชาการชิ้นนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะย้อนกลับมาพิจารณา ตรวจสอบ และทบทวน (revisit) แนวคิดเรื่องอัตตา (self) ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมวิทยา ผู้เขียนพยายามที่จะให้ความกระจ่างในลักษณะธรรมชาติของอัตตาที่เป็นคุณลักษณะอันสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เรา เนื้อหาของบทความนี้เริ่มด้วยการให้คำนิยามที่มีอยู่อย่างหลากหลาย แล้วตามมาด้วยการพูดถึงกำเนิดของอัตตา การก่อรูป และการพัฒนา ต่อจากนั้นก็จะบรรยายถึงรูปการณ์หรือแง่มุม และการหน้าที่ของมัน ตลอดจนแนวทางต่างๆ ที่นักสังคมวิทยารุ่นปัจจุบันใช้ประโยชน์จากคำว่า self ด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphenated form) ที่เป็นการแยกคำออกจากกัน ตัวอย่างเช่น self-concept self-perception self evaluation self-esteem เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างแสดงให้ถึงความหลากหลายของมิติในตัวอัตตา

            ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอเสนอผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ของสองนักสังคมวิทยาที่ได้ใช้แนวคิดเรื่อง self-identity มาอธิบายการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากจะให้คำอธิบายด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีสถิติสมัยใหม่แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างสมมติฐานด้วยการใช้ทฤษฎีเป็นพื้นฐาน

คำสำคัญ : ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์, ทฤษฎีความนึกคิดเกี่ยวกับอัตตา, วัตถุทางสังคม, พฤติกรรม ตามแบบ, ความเป็นชายชาตรี

Abstract

In writing this paper I attempt to revisit the concept of self in order to shedlight on the nature of one of the most important ideas concerning human characteristicsfound to be involved in social behavior and performance. The contents ofthis paper start with the definition of self to be followed by its first appearance, itsformation, the development of its aspects and functions, and the way in which contemporarysociologists have used the term “self” in various hyphenated forms, e.g.self-conception, self-perception, self-evaluation, self-esteem, etc. Sales describes theself-concept theory to account for the multi dimensionality of self-concept togetherwith an empirical study on a facet of self-concept. Finally I present one interestingempirical study of deviant behavior using self-identify for explaining juvenile delinquencyin the U.S.

Keywords : Masculine Identity, Role Behavior, Self-Concept Theory, Social Object, Symbolic Interaction.

Download .pdf 188

ปีที่ 15 (2562) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2562

ISSN: 1686-9192