การให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดเรื่องสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์

ปีที่ 15 (2562) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

คาร์ล มาร์กซ์นำเสนอทฤษฎีสังคมนิยมของเขาเพื่อพิจารณาปัญหาของระบบทุนนิยม สังคมนิยมตามทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์ก็คือ ทฤษฎีที่อธิบายถึงความเสมอภาค (equality) ในสังคมการเมือง เขามองว่าสำหรับอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในระบบทุนนิยมนั้น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อหน่วยมีค่าต่ำกว่าราคาที่ขายออกไปต่อหน่วย ซึ่งความแตกต่างนี้มาร์กซ์เรียกว่ามูลค่าส่วนเกิน ดังนั้น คาร์ล มาร์กซ์จึงเสนอว่า ทุนนิยมต้องถูกปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพสำหรับเปลี่ยนแปลงจากทุนนิยมไปสู่สังคมนิยม นอกจากนี้เขายังนำเสนอว่าทฤษฎีสังคมนิยมของเขาเป็นทฤษฎีที่เป็น “วิทยาศาสตร์สังคม” (Science of social) อย่างไรก็ตามในบทความนี้ได้เสนอข้อถกเถียงระหว่างคาร์ลมาร์กซ์กับคาร์ลปอบเปอร์เกี่ยวกับญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมนิยม และคาร์ลมาร์กซ์กับสำนักคิดของเสรีนิยมเช่นจอห์น ล็อก โทมัส ฮ็อบ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนตัว ผู้เขียนเห็นด้วยกับข้อเสนอของคาร์ล มาร์กซ์ที่ว่าทฤษฎีของเขาเป็น “วิทยาศาสตร์สังคม” (Science of social) และเห็นว่าสังคมนิยมจะนำไปสู่สังคมที่ดีกว่า

คำสำคัญ : คาร์ล มาร์กซ์, ความเสมอภาค, สังคมนิยม, วิทยาศาสตร์สังคม

Abstract

Karl Marx presented his socialism theory to consider capitalism issues. Socialism according to Karl Marx, is a theory that explain about equality in social political. He observed that, for successful industry in capitalism, input unit-costs are lower than output unit-prices, Marx called the difference "surplus value". Therefore, Karl Marx proposed that capitalism must revolutionized by proletarian for transition from capitalism into socialism. In addition, He also proposed that his socialism theory is the sciences of social. However, this article presents his argumentation about epistemology of socialism with Karl Popper, and private property with Liberalisms are John Locke, and Thomas Hobbes. In my opinion, I agree with Karl Marx that his findings are “sciences of social” and insist that socialism will lead us to a better society.

Keywords : Socialism, Karl Marx, Science of Social, Equality

Download .pdf 218

ปีที่ 15 (2562) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2562

ISSN: 1686-9192