สิทธิขั้นพื้นฐานและหลักการว่าด้วยรัฐธรรมนูญ: ความคิดว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของ “เบิกเค่นฟอร์เด่อ”

ปีที่ 15 (2562) ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน

บทคัดย่อ

งานชิ้นนี้ต้องการนำเสนอความคิดว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของ เอินส์ท วูล์ฟกัง เบิกเค่นฟอร์เด่อ (Ernst-Wolfgang Böckenförde) นักวิชาการด้านกฎหมายผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมัน ผู้เขียนเสนอว่าเบิกเค่นฟอร์เด่อพยายามนำเสนอแนวคิดว่าด้วยสังคมการเมืองผ่านแนวคิดพื้นฐาน 3 แนวคิด ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐาน รัฐ และรัฐธรรมนูญ ในแง่นี้สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) เป็นฐานคิดสำคัญของแนวคิดพื้นฐานของหลักการว่าด้วยรัฐธรรมนูญของเบิกเค่นฟอร์เด่ออันเป็นความคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมการเมือง เพื่อที่จะเป็นแสดงให้เห็นข้อพิสูจน์ของข้อเสนอนี้ผู้เขียนจะพิจารณารากฐานสำคัญของสังคมการเมืองผ่านแนวคิด 3 แนวคิด ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐาน รัฐ และรัฐธรรมนูญ และส่วนสุดท้ายผู้เขียนจะวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของความคิดว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของเบิกเค่นฟอร์เด่อเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคมการเมือง

คำสำคัญ : เบิกเค่นฟอร์เด่อ, รัฐ, รัฐธรรมนูญ, สังคมการเมือง, สิทธิขั้นพื้นฐาน

Abstract

This article presents the idea about the fundamental rights of Böckenförde, anotable legal German scholar. I argue that Böckenförde proposed the idea of politicalsociety through three fundamental concepts including fundamental rights, state andconstitution. The fundamental rights are an importance concept of the constitutionalprinciple of Böckenförde which is the important idea of political society. In order toprove this argument, firstly, I examine the three fundamental thoughts of politicalsociety, fundamental rights, state and constitution. Finally, I intend to criticize onthe idea of fundamental rights of Böckenförde to demonstrate that the fundamentalrights are the most important idea of political society.

Keywords : Böckenförde, Constitution, Fundamental Rights, Political Society, State

Download .pdf 95

ปีที่ 15 (2562) ฉบับที่ 1


มกราคม - มิถุนายน 2562

ISSN: 1686-9192