ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

2 มิถุนายน 2558 / 09:46:21 น.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558) และได้รับการรับรองอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

 

ที่มา http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html